Artikel

Wolf gedood


In de Franse gemeente Duranus, in het departement Alpes-Maritimes, is onlangs in het kader van het nationale wolvenplan 2013-2017 een wilde wolf doodgeschoten. De gedode wolf, een vrouwtje, laat waarschijnlijk vijf welpen na, die slechts enkele weken oud zijn en nu door haar dood geen enkele overlevingskans hebben. Wolven zijn strikt beschermde dieren. EU-wetgeving verbiedt het doden van beschermde dieren, behoudens onder strikt omschreven voorwaarden.


Dit artikel is op 04-07-2013 geplaatst


Onderstaand geven we een uit het Frans vertaalde open brief weer, gericht aan de Prefect van de Alpes-Maritimes, betreffende het ‘regulerend afschot’ van de wolvin in Duranus.


Communiqué van de onderstaande verenigingen


Mijnheer de Prefect,

Wij herhalen bij deze ons verzoek aan u om informatie, zoals eerder per aangetekende brief is gesteld, met bericht van ontvangst d.d. 24-06-2013. Tot op heden hebben wij geen antwoord van u ontvangen.

Wij hebben uit betrouwbare bron vernomen dat op 18-06-2013 ingevolge het prefctorale besluit van 31-05-2013 door agenten van het ONCFS (noot vertaler: Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) in de gemeente Duranus een alpha-wolvin (het dominante vrouwtje van de aldaar aanwezige meute) is gedood. Deze wolvin zoogde vermoedelijk vijf welpen. In deze tijd van het jaar zijn de welpen slechts enkele weken oud en hebben geen overlevingskans zonder de moeder. Het ‘regulerend afschieten’ van deze wolvin betekent dus dat meerdere wolven zijn geëlimineerd.

Bovendien schijnt deze meute alleen uit het alpha-paar plus de jongen te bestaan. Dus een dominant mannetje en een dominant vrouwtje met welpen. Mocht dit worden bevestigd, dan kan ten gevolge van dit afschot de gehele meute verloren gaan.

Wij danken u bij voorbaat om ons uitdrukkelijk en volledig in te lichten over de precieze omstandigheden waaronder dit afschot heeft plaatsgevonden. Wij herinneren u eraan dat het „Plan National Loup” erin voorziet dat „over de gehele duur van de uitvoering van het plan de diensten van de staat zorgdragen voor reactieve informatie, namelijk correct en zo transparant mogelijk, over deze wolvenpopulatie en over alle verdere genomen maatregelen.”

Als deze wolvin inderdaad welpen zoogde, zijn wij van mening dat de hiermee ter dood veroordeelde welpen af moeten worden getrokken van het maximum aantal af te schieten wolven zoals vastgelegd in het „Plan National Loup’. (noot vertaler: het wolvenplan 2013-2017 stelt dit maximum op 24 wolven per jaar).

Tenslotte zijn wij van mening dat als het afschieten van deze zogende wolvin moedwillig en met kennis ter zake is uitgevoerd en dat dit in strijd is met het Plan National Loup, waarin is opgenomen dat „de ingrepen op de wolvenpopulatie niet moeten ingaan tegen (...) het handhaven van een functioneel netwerk van ZPP’ (zones de présence permanente: de meutes).

In afwachting van uw antwoord, Mijnheer de Prefect,

Hoogachtend,De ondergetekenden:
ASPAS – Association pour la Protection des Animaux Sauvages
FERUS – Association pour la conservation du loup, de l'ours et du lynx en France
FNE – France Nature Environnement
GEML – Groupe d'étude des Mammifères de Lorraine
LPO PACA – Ligue pour la Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Azur
SFEPM – Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères
WWF – Fonds Mondial pour la Nature


Link naar de oorspronkelijke tekst