2e keuze
3e keuze
Artikel

Actueel


Nieuws & berichten

Nieuw toegevoegde of gewijzigde pagina’sDecember 2020
De Veluwezoom op de grond en vanuit de lucht


Februari 2019
Help! De wolf is terug van ver weg geweest!


Van een lezer ontvingen wij begin april 2018 vragen over de opnieuw opgelaaide commotie rondom stervende dieren aldaar. Wij hebben die brief geanonimiseerd en hier beantwoord.


Op 15-03-2018 publiceerden wij een verslag van een bijna eenjarig onderzoek naar de ruil van bosgebieden tussen Natuurmonumenten en Twickel op Veluwezoom. Natuurmonumenten publiceerde dit voornemen met een kort en helaas weinig zeggend maar veel suggererend berichtje, dat u hier alvast kunt lezen.

Het lijkt zo eenvoudig en sympathiek maar wat gebeurde er nu precies? En, leverde het nog méér natuur op dan er al was? Is het werkelijk zo eenvoudig om door ruil alleen van enkele bospercelen de natuurwaarden aldaar te verbeteren? Gaat u hier naar het onderzoeksverslag.


De natuur van Hof te Dieren
Wij presenteren de zojuist van de pers gerolde en 230 bladzijden bevattende publicatie van een langdurig (veld)onderzoek op Hof te Dieren op Veluwezoom. Dit zeer uitgebreide en ook voor niet-ingewijden zeer leesbaar werk, legt het moderne afstandelijke en gemotoriseerde natuurbeheer genadeloos bloot, waarbij de natuur zelf weinig meer is dan een groen sausje over productiedoelstellingen, jacht en subsidie-inkomsten. Dit alles soms onder een vlag van het beschermen van “waardevol cultuurhistorisch erfgoed”. In de praktijk blijkt daar weinig van te kloppen en wordt er - zo blijkt uit het verslag - met de historische setting een spelletje gespeeld. De echte historische landschappen, helaas grotendeels verdwenen, krijgen in het boek terecht veel aandacht. Naast de tekstuele aandacht nemen de auteurs de lezer ook mee aan de hand van aansprekende voorbeelden in de vorm van historische illustraties, alsmede met in onze buurlanden nog volop voorkomende inspirerende voorbeelden.

02-02-2016. Onze publicatie Dode bomen - Levende bossen is niet meer leverbaar. Wij overwegen een geheel nieuwe uitgave. Lees daarover onze opmerkingen op de laatste paragraaf op de betreffende pagina.

31-01-2016. ‘Wie zijn wij’ bijgewerkt.

08-08-2015. Ruilverkavelingen. Dat betekent het opschalen van bedrijfsvoeringen, het aaneenschakelen van meerdere landbouwarealen tot één grote. Waar voorheen meerdere boeren vele kleinere akkertjes bewerkten, volstaat nu één boer op één groot areaal. Met dank aan de techniek.

Meer ruimte voor enkele gewassen betekent echter onontkoombaar achteruitgang van natuurlijke elementen in het landschap en verlies aan biodiversiteit. In Groningen zijn ter compensatie van natuurverlies bij ruilverkavelingen kleine bosjes aangelegd. En kleine bosjes bevatten relatief veel bosrand. Ook oerbos bevat heel veel bosrand. Geen afgehakte bosranden - natuurlijk - maar talloze door grote grazers ontstane meer of minder open plekken. Bos met veel bosrand is dus uit natuuroogpunt uitstekend. Wat leveren deze kleine bosjes te midden van akkerwoestijnen aan natuur op? Die vraag is in het volgende artikel aan de hand van de in de aangelegde bosjes voorkomende broedvogels geprobeerd te definiëren. Betekenis van de Noord-Groningse ruilverkavelingsbossen voor broedvogels.


20-07-2015. Vanwege onze gewenste deelname aan een onderzoeksproject is het secretariaat van Stichting Kritisch Bosbeheer vanaf genoemde datum vermoedelijk rond twee weken gesloten. Bestellingen of verzoeken om info blijven dan onbeantwoord. In de loop van de eerste augustusweek verwachten wij weer onze posten te kunnen bezetten.


05-03-2015. Agrarische woestijnen: een Friese muizenplaag op boerenland aldaar blijkt het gevolg van ecologische wanorde. De landbeheerders wensen echter de rekening van de daaruit voortvloeiende economische schade door anderen te laten voldoen.


20-12-2014. Help, ons bos wordt gekapt!
Wij constateren dat er veranderingen in de bosbouw gaande zijn. Dat er gekapt wordt. Dat er steeds meer gekapt wordt. Dat er steeds meer voor duurzame energie gekapt wordt.

Gaat het zien.
.
.
.

De worsteling met de monoculturen in bossen.

07-07-2014. Attentie!: vanaf vrijdag 11-07-2014 zijn we wegens vakantie een maand gesloten. E-mail, andere correspondentie, toezending van publicaties, verzoeken om advies, enzovoort, worden rond half augustus weer opgepakt.

12-05-2014. "Dierentuin Nederland". Kritiek op herintroducties in een tv-uitzending van Zembla (VARA).

30-12-2013. Op de volgende webpagina volgt de aankondiging van een nieuwe nog te verschijnen publicatie van een éénjarig durend, zeer uitputtend, onderzoek naar het beheer van een bosgebied op Veluwezoom. Dit onderzoek is zojuist afgesloten. Wij hielden het (ecologisch) beheer van Hof te Dieren gedetailleerd tegen het licht. Zo uitvoerig, en zonder aanzien des persoons, dat een vergelijk niet gemakkelijk elders zal zijn aan te treffen. Veel elementen daaruit zijn relevant voor een beter inzicht in het beheer, ook van andere natuurgebieden.

Ons onderzoek is vooral bedoeld om druk te zetten op een beter natuurbeheer en om een fatsoenlijke bescherming van plant en dier te bepleiten. Op Hof te Dieren wordt de natuur helaas vooral geëxploiteerd. Maar ook om met dit onderzoek meer structuur in handen te geven aan mensen die zich overvallen voelen door beheerders die maar menen een eigen invulling te kunnen geven aan hoe de natuur zich in natuurgebieden dient te gedragen. Heel concreet: hoe voer je oppositie tegen het beheer, hoe vervat je je bezwaren? Hoe schrijf je partijen aan? Hoe kun je met argumenten in kaart brengen wat je bezwaren zijn en welke alternatieven zijn er denkbaar voor het vigerende beheer? Wordt er recht gedaan aan de natuur zelf, want dat is toch immers het hoofddoel van het hebben van natuurgebieden? Trouwens, wat is natuur eigenlijk? Het zal geen één op één handleiding worden, dat is onmogelijk, want elk geval is anders, maar een gestructureerde aanpak van het vervatten van bezwaren tegen slecht natuurbeheer in het algemeen en Hof te Dieren in het bijzonder.

De zeer kleurrijke, soms haast adembenemende informatie die ons onderzoek opleverde, zal daar waar wij bevoegd zijn, volledig in deze publicatie openbaar gemaakt worden. Het uitvoerig geïllustreerde werk zal bestaan uit verschillende disciplines: ecologie, cultuur, historische en maatschappelijke waarden, politiek, ambtenarij, bureaucratie, de welig tierende adviescultuur en natuurlijk ook de vele drogargumenten die in het natuurbeheer rondspoken, enzovoort, enzovoort.


25-01-2014 subtiele verbeteringen

25-10-2013 Publicatielijst bijgewerkt.

05-08-2013 toegevoegd: Attentie: Redactie en het secretariaat van Stichting Kritisch Bosbeheer zijn na de vakantieperiode sinds 05-08-2013 weer operationeel en bereikbaar.

04-07-2013 toegevoegd: Moederwolf in Frankrijk gedood.

30-06-2013 toegevoegd: Dringende oproep voor het ondertekenen van een petitie tot behoud van de bruine beer in de Spaanse en Franse Pyreneeën.

25-05-2013 toegevoegd Boekbespreking van de „Amerikaanse vogelkers.

04-03-2013 toegevoegd een artikel over de zojuist in een groot Duits natuurgebied geherintroduceerde wisenten.

25-01-2013 bijgewerkt: De wildbaan van de Hoge Veluwe zal vanwege de jacht worden gesloten.

09-12-2012 gewijzigd. De in 2004 vervaardigde notitie als voorbereiding voor de herintroductie van de Wisenten in Kraansvlak is op deze webpagina te downloaden.

19-10-2012 toegevoegd het Beekbergerwoud en gemotoriseerd natuurbeheer.

30-06-2012 toegevoegd: De ASN Bank en haar natuur. Een pleidooi aan het adres van de ASN Bank om verder te verduurzamen en uit te stijgen boven holle folderpraat. Daarom het verzoek om geen geld meer te investeren in eftelingnatuur maar in echte, zich vrij ontwikkelende, natuur.

30-05-2012 toegevoegd: Hoge Veluwe onnatuurlijk jachtwildpark.

21-05-2012 bijgewerkt: Bosbouwers dromen zich rijk.

19-05-2012 bijgewerkt: Aan het eind van het artikel is een aanvullende aantekening toegevoegd over een vergeten reddingsplan voor korhoenders op de Veluwe.

10-05-2012 bijgewerkt: De Veluwe moet natuurlijker: weg met die hekken!

02-05-2012 bijgewerkt: Brandrode runderen (waar is de Nederlandse koe?)

25-04-2012 openingspagina “Faunabeheer” vernieuwd.

02-04-2012 toegevoegd: “Oerbosexcursie’, een verslag van een meerdaagse bosreservatenexcursie onder begeleiding van enkele bosecologen.

13-03-2012 toegevoegd: Het Spanderswoud .

13-03-2012 toegevoegd: Bosbranden natuurlijk .

10-03-2012 toegevoegd: Op de fiets en met zoon en tent naar het bosreservaat “Pijpenbrandje” in het Veluwse Speulder en Sprielderbos.

24-02-2012 toegevoegd: Exoten in het oerbos van Bialowieza.

20-02-2012 toegevoegd: Alle oude bomen duurzaam (voor eeuwig) gekapt in A-Locatiebos Den Bosch in Leuvenheim aan de Veluwezoom. Verder wat aandacht voor het bosreservaat de Galgenberg op de Amerongseberg in de provincie Utrecht.

12-01-2012 toegevoegd: Recent verschenen eco-roman over Mellifera de honingbij (in de boekhandel verkrijgbaar)

28-12-2011 toegevoegd: Wildbeheerders op de Hoge Veluwe zetten elders gevangen wilde konijnen in het park uit om roofdieren te lokken.

13-12-2011 paragraaf toegevoegd: Staatsbosbeheer wordt Bleker (over de groeiende houthonger van Staatsbosbeheer).

12-12-2011 toegevoegd: Staatsbosbeheer wordt Bleker

07-12-2011 bijgewerkt: Tweede (digitale) druk van „Dode bomen - Levende bossen”

05-12-2011 bijgewerkt: Urwald Hasbruch

08-11-2011 toegevoegd: In memoriam van een vos († 2011)

07-11-2011 gewijzigd: Atoomstroom is helemaal niet CO2-vrij

24-09-2011 toegevoegd: Eeuwig zingen de bosbouwers

13-09-2011 gewijzigd: Veluwezoom verboden vóór zonsopgang

Arnhemse Heide

Het Norgerholt groeit zich kapot

Klaar! De tweede druk van „Dode bomen - Levende bossen” is gereed en kan - na betaling -;) - worden gedownload.

Interne zoekfunctie toegevoegd (zie invoerveld uiterst rechtsboven)

Interessante bossen in Nederland en oerwoudresten van Europa: een beknopte beschrijving van enkele bossen

Tekentafelnatuur

Natuurbos Fontainebleau

Contactformulier met email-functie toegevoegd