Artikel

Linde


De Linde in Nederland

Maes, N. en T. van Vuure (1989): De Linde in Nederland: Verspreiding, ekologie en toekomstmogeljkheden van de lindesoorten in Nederland en aangrenzende gebieden. Stichting Kritisch Bosbeheer. Utrecht. Bladzijden: 168.
Attentie: Dit werk is niet meer leverbaar. Mogelijk dat er in de toekomst een vernieuwde herziene uitgave zal verschijnen.Er is een toenemende belangstelling voor meer gevarieerde en natuurlijke bossen in ons land. Diversiteit hangt vooral samen met de keuze en variatie van boomsoorten. Juist een aantal boomsoorten die van nature in onze bossen thuishoren, zijn in de loop der tijd vrijwel daaruit verdwenen. We denken daarbij aan de taxus (Taxus baccata), zwarte populier (Populus nigra), bepaalde iepensoorten (Ulmus spp) en lindesoorten (Tilia cordata, T. platyphyllos en T. vulgaris). Ook van verschillende boomsoorten die wel algemeen zijn zoals zomereik en beuk, is steeds minder inheems materiaal in onze bossen te vinden. Ook voor nieuwe aanplant is inheems genetisch materiaal moeilijk verkrijgbaar.

Het is dan ook verheugend dat de dienst Bos- en Landschapsbouw (BLB, voorheen: Staatsbosbeheer) onderzoek met betrekking tot zeldzaam geworden boomsoorten ondersteunt. Interessant in deze is ook het Natuurbeleidsplan van het Ministerie van Landbouw en Visserij (mei 1989). Hierin wordt de linde (en taxus) voorgesteld als speciale aandachtssoort in het kader van de soortsbescherming. De instrumenten voor deze soortsbescherming worden nog nader gespecificeerd. Dit rapport over de lindesoorten mag als een aanzet daartoe gerekend worden.

De linde is een boomsoort die nauw verweven is met de cultuur van de mens. Rond de linde bestaan tal van mythen en sagen. Het is de boom bij uitstek rond huizen en boerderijen. Het zijn de bakenbomen op dijken en wegsplitsingen, de dans-, markt- en gerechtsbomen op de dorpspleinen en dergelijke. Ook als herdenkingsboom wordt de linde veel gebruikt.

Linden in meer natuurlijke situaties in bossen en houtwallen zijn echter zeer schaars geworden en in grote delen van ons land zelfs geheel verdwenen. Om inzicht te verkrijgen in de huidige verspreiding en ecologie zijn in het kader van deze studie een aantal bekende en nieuwe lindegroeiplaatsen bezocht en bestudeerd. Het veldwerk heeft verspreid over 1987 tot 1989 plaatsgevonden. Gepoogd is ook een beeld te verkrijgen van de aard en ecologie van de afzonderlijke lindesoorten. Ter vergelijking zijn enkele goed ontwikkelde bossen in Duitsland, België en Denemarken waar linde in voorkomt bij het onderzoek betrokken.

Op grond van veldkennis en literatuuronderzoek worden aanbevelingen gedaan over welk plantmateriaal het best gebruikt kan worden in de Nederlandse situatie, met name bij het streven naar natuurbos. Aangegeven is welke regio's en welke bodemtypen in aanmerking komen voor lindebeplantingen.

Op initiatief van Stichting Kritisch Bosbeheer is dit lindeonderzoek uitgevoerd en mede dankzij een subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij mogelijk gemaakt. Vanuit Stichting Kritisch Bosbeheer en de dienst Bos- en Landschapsbouw is het onderzoek begeleid en zijn de manuscripten kritisch bekeken.

Het onderzoek is begeleid door Ir. A. Bosch (BLB) en Dr.H.Koop (RIN). Vanuit de Stichting Kritisch Bosbeheer is het manuscript van commentaar voorzien door Drs. S. Van der Werf en Drs. M. Wallis de Vries.

Waardevolle informatie en opmerkingen ontvingen we van Drs. T. de Goede, Drs. G. Cobben, Drs. P. Bremer, Drs. M. de Bruijn, Drs. Lijten, Dr. V. Westhoff, A. Snijder, Dr. O. Wijnands, Drs. E. Weeda en Dr. R. van der Meijden, J. Copijn, H. Ruiter, B. Hendriks, Drs. P. Grooten en Dr. C.D. Pigott.Uitverkocht!
Bestelnummer: 6006, prijs: €16,75.

Maak €16,75 + €3,75 verzendkosten over op bankrekening NL84TRIO0784757917 ten name van Lardinois (beheerder Stichting Kritisch Bosbeheer) te Dieren. Vermeld a.u.b. bestelnummer of titel en uw postadres. U kunt meerdere bestellingen per boeking doen. In dat geval is éénmaal verzendkosten voldoende.

Bestelling sneller in huis?
Ook kunt u uw bestelling per e-mail aankondigen. In dat geval maken we uw pakket meteen klaar - althans als u daarin opgeeft welke bestelling u wenst en het gewenste postadres. Wij verzenden dan terstond zodra het bedrag bij ons binnen is.